Polaganje ispita iz Upravljanja softverskim projektima preko izrade praktičnog projekta

Iako se upravljanju softverskim projektima može pristupiti iz više uglova, u pogledu polaganja ispita iz predmeta Upravljanje softverskim projektima fokus je na upravljanju izradom projekta iz ugla individualnog progrmera. Za ispit treba samostalno izraditi neku softversku aplikaciju i kroz nju demonstrirati kako se tokom razvoja aplikacije prolazi kroz razne delove procesa razvoja i kako se taj razvoj usmerava ka krajnjem cilju – razvoju aplikacije na vreme, uz minimalno rasipanje energije i uz saradnju sa članovima tima u koji je progrmer uključen. Aplikaciju je potrebno uraditi korišćenjem programskog jezika Java, a prilikom predavanja aplikacije na uvid potrebno ju je upload-ovati na GitHub.