Napredne softverske tehnologije 2

O predmetu

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa aktuelnim softverskim tehnologijama i praksom razvoja softvera. Upoznavanje studenata sa nekoliko konkretnih tehnoloških standarda za nivoe korisničkog interfejsa i domenskog modela aplikacije, i alatima koji podržavaju razvoj zasnovan na tim standardima. Sagledavanje prednosti primene određenih tehnologija, i način izbora odgovarajućih rešenja u konkretnim projektima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Tehnologije i pristupi u razvoju korisničkog interfejsa. Standardne tehnologije za kreiranje domenskih objekata i pristup podacima. Dobra praksa u kreiranju poslovne logike aplikacije, i povezivanju sa korisničkim interfejsom. Preporuke za bezbednost softvera. Preporuke za obezbeđivanje dobrih performansi. Odgovarajući standardi, dodatne softverske biblioteke i razvojna okruženja koja podržavaju ove tehnologje.

Praktična nastava

Praktični rad sa aktuelnim tehnološkim standardima i alatima, kroz realistične primere i timski rad. Izrada praktičnog projekta.

Literatura

Oracle Java EE7 Tutorial:  Java Server Faces Technology
http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/home.htm

Arun Gupta,  Java EE7 Essentials, O’Reilly Media, 2013.

Zvanična specifikacija Java EE7 standarda
http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr342/index.html