Kvalitet softvera

O predmetu

Cilj predmeta

Upoznavanje sa modelima i osobinama kvaliteta softvera. Shvatanje i ovladavanje procesom upravljanja kvalitetom softvera.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata da razumeju kvalitet softvera, kao i sticanje praktičnih iskustava u primeni procesa upravljanja kvalitetom softvera.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava. Osnove kvaliteta softvera: Etika i kultura softverskog inženjerstva. Standardi kvaliteta softvera. Odnos ISO 9126/25000 i CMMI standarda. Vrednost i troškovi kvaliteta. Modeli i osobine kvaliteta (kvalitet softverskog procesa, kvalitet softverskog proizvoda). Poboljšanja kvaliteta. Procesi upravljanja kvalitetom softvera. Sigurnost kvaliteta softvera. Verifikacija i validacija. Recenzija i praćenje kvaliteta softvera (upravljanje recenzijom, tehničke recenzije, inspekcija anomalija, evaluacija softevrskog proizvoda, ispitivanje softverskog proizvoda). Zahtevi softverskog kvaliteta (faktori uticaja, zavisnosti, nivoi integriteta softvera). Osobine defekta (error, fault, failure, mistake). Tehnike upravljanja softverskim kvalitetom (statičke tehnike, tehnike orijentisane ka ljudima, analitičke tehnike, dinamičke tehnike, testiranje). Merenje softverskog kvaliteta (statističke, trend analize i predikcije). Studijski primer.

Praktična nastava. Demonstracija konkretnih primena tehnika i metoda procesa upravljanja kvalitetom projekta. Praktičan projekat.

Ispit

Ispit iz ovog predmeta polaže se kroz izradu jednostavne softverske aplikacije, ali uz demonstraciju raznih osobina kvaliteta softvera u njoj.

Preporučena literatura

  • M. Chemuturi, Mastering Software Quality Assurance: Best Practices, Tools and Techniques for Software Developers, J. Ross Publishing, 2010.
  • P.M. Duvall, S. Matyas and A. Glover, Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk, Addison-Wesley Professional, 2007.
  • S.H. Kan, Metrics and Models in Software Quality Engineering (2nd Edition), Addison-Wesley Professional, 2002.