Prikupljanje zahteva – odabrana poglavlja

O predmetu

Cilj predmeta

 • Razumevanje relevantnih koncepata, procesa i tehnika prikupljanja softverskih zahteva
 • Razumevanje i detaljno sagledavanje različitih pristupa i tehnika za specifikaciju, validaciju i održavanje softverskih zahteva
 • Upoznavanje sa aktuelnim istraživačkim pitanjima i izazovima u domenu prikupljanja zahteva
 • Sticanje znanja potrebnog za dalji samostalni istraživački rad u ovoj oblasti

Sadržaj predmeta

 • Osnove softverskih zahteva: pojam softverskih zahteva; osnovni tipovi zahteva; kvantifikovanje zahteva
 • Proces prikupljanja zahteva: model procesa; upravljanje procesom; kvalitet procesa
 • Dobijanje zahteva: izvori softverskih zahteva; prikupljanje i organizacija zahteva; tehnike dobijanja zahteva
 • Analiza zahteva: granice softverskog sistema; interakcija sa okruženjem; definisanje sistemskih zahteva
 • Klasifikacija zahteva
 • Specifikacija zahteva: oblici specifikacije zahteva; provera, vrednovanje i potvrđivanje zahteva
 • Validacija zahteva: ocenjivanje zahteva; provera zahteva; pravljenje prototipova; validacija modela; testovi
 • Upravljanje promenama zahteva. Trasiranje zahteva. Merenje zahteva.

Polaganje ispita

Ispit se polaže kroz izradu seminarskog/projektnog zadatka definisanog u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Literatura