Ekspertni sistemi

O predmetu

Cilj predmeta

Sticanje teorijskih osnova, ali i praktičnih veština u oblasti dizajna, razvoja i korišćenja ekspertnih sistema. Razvijanje kritičkog pogleda na opseg i granice praktične primene ekspertnih sistema.

Sadržaj predmeta

Pojam, definicija i klasifikacija ekspertnih sistema. Arhitektura ekspertnog sistema. Metode i tehnike za predstavljanje znanja, zaključivanje i objašnjavanje. Predstavljanje neizvesnog znanja. Softverski okviri (frameworks) i alati za razvoj ekspertnih sistema. Prednosti, mane i performanse ekspertnih sistema. Primena ekspertnih sistema i njihovih tehnologija u specifičnim domenima. Praktičan rad sa softverskim okvirima, alatima i servisima za razvoj ekspertnih sistema. Izrada praktičnog projekta.

Literatura

  • Durkin, J., Expert Systems – Design and Development, Macmillan Publishing Company, New York, 1994.
  • Torsun, I.S., Foundations of Knowledge-Based Systems, Academic Press, NY, 1995.
  • Softverski alati i okviri otvorenog koda namenjeni razvoju ekspertnih sistema; okviri i alati, kao i prateća dokumentacija i tutorijali su beslatno raspoloživi na Vebu:
  • Drools 6.2. Final program i tutorijel
  • JEFF tutorijel

Način polaganja (školska 2014/2015 godina)

Predmet se polaže izradom seminarskog rada koji obuhvata pravljenje konkretnog softvera iz oblasti ES. Puna specifikacija se može naći u sledećem dokumentu.

Seminarski ES