Programiranje 3

O predmetu

Cilj predmeta

Ovladavanje tehnikama programiranja i korišćenja programskih jezika koji su u trendu.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata da programiraju na naprednom nivou korišćenjem programskih jezika čija popularnost raste i da koriste odgovarajuća softverska okruženja za programiranje.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 

Pregled osnovnih i naprednih koncepata u programiranju korišćenjem odabranih programskih jezika. Ti odabrani programski jezici nisu stalni – osnovna ideja je da se prate aktuelni programerski trendovi i popularnost pojedinih programskih jezika, te da se u skladu sa tim po potrebi menjaju i jezici koji se izučavaju u okviru ovog predmeta. Rad sa programskim bibliotekama i odgovarajućim okruženjima za programiranje dinamički prati odabrane programske jezike, njihove paradigme, njihov aplikativni fokus i njihov razvoj.

Praktična nastava: Vežbe (u računarskim laboratorijama)

Uvod u korišćenje različitih softverskih alata za razvoj programa korišćenjem odabranih programskih jezika. Izrada programa koji ilustruju osnovni rad korišćenjem tih jezika. Vežbe ponavljanja 1. Izrada programa koji ilustruju napredni rad korišćenjem tih jezika. Vežbe ponavljanja 2. Izrada aplikacija korišćenjem tih jezika. Vežbe ponavljanja 3. Priprema za ispit 1. Priprema za ispit 2. Priprema za ispit 3.