Inteligentni sistemi

O predmetu

Načini polaganja ispita i ocenjivanje (važi od školske 2017/18)

Na ispitu postoji sistem bodovanja prema kojem se određuju ocene. Prema ovom sistemu, raspodela poena  i ocena je sledeća:

Poeni Ocena
ispod 51 5
51 – 60 6
61 – 70 7
71 – 80 8
81 – 90 9
91 – 100 10

Ispit se može položiti na dva načina:

1. Preko kolokvijuma

Postoje dva kolokvijuma iz ovog predmeta koji se održavaju u okviru prve, odnosno druge kolokvijumske nedelje. Prvi kolokvijum obuhvata teme rađene na prvih 7 nedelja nastave, a drugi preostalih 6 nedelja nastave. Kolokvijumi se rade u računskim salama i traju 1 sat. Tokom trajanja kolokvijuma dozvoljeno je korišćenje jedino materijala koji su okačeni na ovoj stranici u sekciji Materijali za ispit. Nije dozvoljeno korišćenje Interneta (biće isključena Internet konekcija), kao ni bilo koji drugih materijala. Oba kolokvijuma nose po 50 poena i na svakom kolokvijumu neophodno je osvojiti najmanje 20 poena da bi se ocena sa kolokvijuma važila. Odnosno, da bi se student kvalifikovao za drugi kolokvijum, potrebno je da ostvari najmanje 20 poena na prvom kolokvijumu. Takodje, da bi se ocena sa kolokvijuma uvažila, potrebno je i na drugom kolokvijumu da ostvari najmanje 20 poena.

2. Preko ispita

Ispit se polaže na sličan način kao i kolokvijum. Ispit traje 1 sat. Tokom trajanja ispita dozvoljeno je korišćenje jedino materijala koji su okačeni na ovoj stranici u sekciji Materijali za ispit. Nije dozvoljeno korišćenje Interneta (biće isključena Internet konekcija), kao ni bilo koji drugih materijala. Ispit nosi maksimalno 100 poena i neophodno je najmanje 51 poen za prolaz.

Materijali za ispit

Jedino materijali postavljeni u ovoj sekciji su dozvoljeni na kolokvijumu i ispitu. Ovi materijali će biti raspoloživi (u elektronskom obliku) na računarima na kojima se polaže kolokvijum / ispit.

 

Načini polaganja ispita i ocenjivanje (važi do kraja školske 2016/17)

Na ispitu postoji sistem bodovanja prema kojem se određuju ocene. Prema ovom sistemu, raspodela poena  i ocena je sledeća:

Poeni Ocena
ispod 51 5
51 – 60 6
61 – 70 7
71 – 80 8
81 – 90 9
91 – 100 10

Ispit se može položiti na dva načina:

1. Klasično polaganje

Klasičan test se sastojii iz pitanja i jednostavnih zadataka. Pitanja koja dolaze na ispitu su otvorenog tipa i dolaze sa spiska pitanja koji su raspoloživi na sajtu predmeta u sekciji Pitanja i zadaci. Zadaci za vežbu su takodje raspoloživi u ovoj sekciji sajta. Svako pitanje/zadatak se boduje, a ukupna ocena se formira prema gore navedenom sistemu bodovanja. Maksimalna ocena koja se može dobiti ovim načinom polaganja ispita je ocena 8.

2. Projektni zadatak

Projektni zadatak zahteva razvoj softvera primenom inteligentnih tehnologija koje se obradjuju u okviru nastave na ovom predmetu. Ovo je način polaganja ispita za studente koji žele ocenu 9 ili 10. Projektni rad se radi individualno i zahteva dobro znanje (visok nivo znanja) programiranja.

Uslov za polaganje ispita preko projektnog zadatka je položen Test na računaru.

Bitne informacije vezane za ovaj test su sledeće:

 • obavezan je za studente koji hoće ocenu višu od 8 tj. hoće da polažu ispit kroz izradu projektnog zadatka;
 • radi se na računaru, u sali RC-a, u drugoj kolokvijumskoj nedelji u semestru (tačan datum i vreme se objavljuju u rasporedu kolokvijuma na sajtu fakulteta);
 • može se raditi samo u pomenutoj kolokvijumskoj nedelji na kraju zimskog semestra; naknadno polaganje NIJE moguće;
 • OBAVEZNO JE PRIJAVLJIVANJE za ovaj test i to putem forme koja će biti objavljena u dogledno vreme pre testa i to bar 7 dana pred termin kolokvijuma. U suprotnom, student neće moći da polaže test.
 • student dobija jedan zadatak iz jedne od oblasti koja se radi na  predmetu, tačnije na vežbama; pri tome, sve oblasti dolaze u obzir, tj. na testu će jedan student dobiti zadatak iz jedne oblasti, drugi iz neke druge oblasti, itd; neće se unapred znati ko će iz koje oblasti dobiti zadatak;
 • za urađeni zadatak student može dobiti jednu od sledeće tri opisne ocene:
  • kvalifikovao se da radi projektni zadatak na temu koju sam bira; važi za studente koji odlično urade zadatak; broj takvih studenata nije unapred poznat, ali će svakako biti manji od broja studenata koji će dobiti neku od preostale dve opisne ocene (v. dole);
  • kvalifikovao se da radi projektni zadatak, ali temu NE bira sam, već radi projektni zadatak na temu zadatu od strane nastavnika; važi za studente koji urade zadatak ali ne potpuno;
  • nije se kvalifikovao da radi projektni zadatak.
 • Nakon što se kvalifikuje za izradu projektnog rada, student može da uradi projektni rad odmah u januarskom roku ili u bilo kom narednom ispitnom roku. U zavisnosti od datuma završetka projekta, ocena će biti upisana u prvom narednom ispitnom roku.
 • U dogovoru sa predmetnim nastavnicima, postoji mogućnost proširenja projektnog rada u Završni rad.